Privacyverklaring

Slangen Interieurbouw B.V.

Slangen Interieurbouw B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt vertrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Slangen Interieurbouw B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Slangen Interieurbouw B.V. is de ontvanger van uw gegevens en is de verwerkingsverantwoordelijke. Voor eventuele vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u altijd bij Slangen Interieurbouw B.V. terecht.

Slangen Interieurbouw B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden. Dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens werden ge- of verkregen. Uitsluitend noodzakelijke en relevante persoonsgegevens worden verwerkt.

Slangen Interieurbouw B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden.

 • Het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst.
 • Het innen van facturen.
 • Communicatie activiteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Slangen Interieurbouw B.V. verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief verstrekt.

 • Naam, adres, woonplaats, indien nodig zowel huidig als nieuw adres.
 • Telefoonnummer.
 • Mailadres.
 • Bouwtekeningen, schetsen, productietekeningen.
 • Aantekeningen omtrent gemaakte afspraken te verwerken in offerte en/of overeenkomst.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Slangen Interieurbouw B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Slangen Interieurbouw B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG.

 • Wettelijke verplichting:
 • Uitvoering van een overeenkomst:
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n):
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slangen Interieurbouw B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hierdoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een derde partij namens en in de opdracht van Slangen Interieurbouw B.V. opgenomen dienstverlening. De door Slangen Interieurbouw B.V. ingeschakelde partij(en), die als verwerkingsverantwoordelijke dienste aanbieden zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Bewaartermijn persoonsgegevens

In het kader van de fiscale verplichtingen geldt een bewaartermijn van 5-7jaar voor de door Slangen Interieurbouw geleverde diensten. Na deze termijn zullen de dossiers worden vernietigd.

Slangen Interieurbouw B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hierboven bedoeld kunt u richten aan Slangen Interieurbouw B.V. onder e-mailadres administratie@slangeninterieurbouw.nl of via het telefoonnummer 043-3626797.Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken vragen wij u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Slangen Interieurbouw B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

Slangen Interieurbouw B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons bedrijf gepubliceerd.

Vragen en contact

Slangen Interieurbouw B.V. heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming of privacy officer.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Jeroen Slangen, eigenaar van Slangen Interieurbouw B.V.

Dit privacy statement is op 1 september 2018 vastgelegd.